Algemene voorwaarden per 1 juni 2007.


1 Bepalingen:
1.1 Onder 'Yolino Hosting' wordt verstaan: de bij de Kamer van Koophandel geregistreerde onderneming Yolino Hosting (nummer 12068458) te Venlo.
1.2 Onder 'klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Yolino Hosting een overeenkomst heeft afgesloten voor de afname van een Dienst of dit voorgenomen heeft.
1.3 Onder 'algemene voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4 Onder 'intellectuele eigendomrechten' wordt verstaan: rechten op resultaten van menselijk vernuft waaronder begrepen: octrooirechten, modelrechten, auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, kwekersrechten, topografie- of chipsrechten.
1.5 Onder 'dienst' of 'diensten' wordt verstaan: het hosten van websites en mogelijk het registreren van domeinnamen bij een bevoegde instantie. Onder diensten kunnen ook door de Klant verzochte bijzondere diensten zijn geleverd door Yolino Hosting. In dit geval wordt onder bijzonder verstaan: alle overige diensten die niet expliciet of als individueel product of Dienst vermeld zijn op propaganda materiaal zoals onder andere websites of brochures welke onder beheer van Yolino Hosting vallen. Deze diensten worden nader bepaald evenals de vergoeding die voor de levering staat.
1.6 Onder 'overeenkomst' wordt vertaan: elke contractuele band tussen Yolino Hosting en de Klant involge de afname van een Dienst van Yolino Hosting door en/of aan de klant.
1.7 Onder 'abonnementsperiode' wordt verstaan: de duur van een afgenomen Dienst welke staat beschreven in de overeenkomst.
1.8 Onder 'server' of 'servers' wordt verstaan: software en hardware die door Yolino Hosting aan de Klant ter beschikking wordt gesteld inzake de afgenomen dienst.

2 Algemeen:
2.1 De algemene voorwaarden zijn geldend per 1 juni 2007 en zijn van toepassing op alle af te nemen en afgenomen producten, diensten of offertes geleverd danwel aangeboden door Yolino Hosting of aangevraagd door de Klant tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de overeenkomst tussen Yolino Hosting en Klant welke dan door beide partijen schriftelijk moeten zijn overeengekomen.
2.2 Indien de algemene voorwaarden in strijd zijn met overeenkomsten, dan gelden de bepalingen in de overeenkomst.
2.3 Yolino Hosting behoud het recht te allen tijde de algemene voorwaarden te modificeren welke 1 maand na bekendmaking in werking treden. Wijzigingen worden schriftelijk of electronisch (per E-mail) bekend gemaakt bij bestaande klanten.
2.4 Indien een Klant niet instemt met de bestaande danwel nieuwe algemene voorwaarden, dan behoud Yolino Hosting zich het recht na het ingaan van de nieuwe algemene voorwaarden de overeenkomst met de Klant op te zeggen zonder teruggave van abonnementsgelden.

3 Totstandkoming overeenkomst:
3.1 De overeenkomst komt tot stand na het plaatsen van een bestelling bij Yolino Hosting en het overeenkomen van de algemene voorwaarden.
3.2 De leveringstermijnen, welke mogelijk verstrekt kunnen worden aan een Klant moeten worden gezien als indicatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

4 Duur van een overeenkomst:
4.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Opzegging van een overeenkomst is door beide partijen mogelijk met inachtneming van de opzeggingstermijn van een maand voor eindigen van een abonnementsperiode.
4.2 De duur van een overeenkomst voor een domeinnaamregistratie is afhankelijk van het TLD (Top Level Domain) van de aangevraagde domeinnaam.
4.3 Een abonnementsperiode heeft een duur van een jaar (12 maanden) vanaf het moment van overeenkomst tussen beide partijen.
4.4 Een nieuwe abonnementsperiode gaat stilzwijgend in voor de periode van een jaar (12 maanden) na het verstrijken van een abonnementsperiode.

5 Vergoedingen en prijzen:
5.1 Alle genoemde prijzen in brochures, websites en andere informatiebronnen welke (indirect) aangeleverd door Yolino Hosting zijn exclusief omzetbelasting ofwel b.t.w. tenzij anders aangegeven.
5.2 Yolino Hosting behoudt het recht tarieven tussentijds te wijzigen en zal de Klant 30 dagen van te voren op de hoogte brengen. Indien de Klant een tariefswijziging niet wenst te accepteren, heeft hij het recht om binnen zeven dagen na de in dit artikel genoemde kennisgeving de Overeenkomst waarop de tariefswijziging betrekking heeft schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Yolino Hosting genoemde datum waarop de tariefswijziging in werking zou treden. De opzegging dient per aangetekende brief te geschieden.

6 Betaling:
6.1 Alle facturen zullen door Klant worden betaald in overeenstemming met de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal de Klant binnen een termijn van 14 dagen na de factuurdatum betalen.
6.2 Wanneer de Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de Klant, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, in verzuim zijn en over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd zijn. Alle eventuele voortvloeiende kosten hieruit zijn voor rekening van Klant.
6.3 Indien de Klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. Klant is in dat geval aansprakelijk voor alle voortvloeiende kosten aan de uit handen gegeven vordering.

7 Opschorting:
7.1 Bij het achterwege blijven van betalingen is Yolino Hosting gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te verbreken. Yolino Hosting kan hierdoor niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gemiste inkomsten van de Klant. Indien het hosting betreft is Yolino Hosting gerechtigd de website per direct te verwijderen, hierdoor kan Yolino Hosting niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing van enige data en/of e-mail.
7.2 Indien de Klant niet binnen de bepaalde periode de volledige betaling te voldoet de Overeenkomst per direct te beƫeuml;digen, hierbij gelden de regels zoals genoemd in artikel 7.1

8. Voorbehoud en eigendom van rechten:
8.1 Alle aan de Klant geleverde materialen, zowel digitaal als natuurlijk blijven eigendom van Yolino Hosting totdat alle verschuldigde bedragen aan Yolino Hosting zijn voldaan, hiermee worden ook de kosten uit artikel 6.2 en 6.3 bedoeld.
8.2 Rechten worden aan de Klant steeds verleend onder de voorwaarde dat de Klant de daarvoor bepaalde vergoedingen tijdig en volledig betaalt, hieronder vallen ook de kosten van artikel 6.2 en 6.3

9. Beschikbaarheid en beheer van de Dienst:
9.1 Yolino Hosting zal zich jegens de Klant inspannen om de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de Dienst zo groot mogelijk te laten zijn. Yolino Hosting zal eventuele storingen zo snel mogelijk (laten) verhelpen.
9.2 Yolino Hosting kan niet garanderen dat alle geleverde Diensten te allen tijde beschikbaar zijn voor Klant en/of derden.
9.3 Yolino Hosting is in het geheel niet aansprakelijk voor vermissing, verwisseling, of beschadiging van gegevens door het gebruik van de Dienst, daaronder vallen via de servers van Yolino Hosting verzonden (e-mail) berichten.
9.4 De Klant zal geen gebruik kunnen maken van de geleverde Diensten waarop Yolino Hosting onderhoudt pleegt aan het benodigde materiaal. Klant zal tijdig worden ingelicht over het onderhoud. Yolino Hosting zal trachten dit onderhoud plaats te laten vinden op tijden dat de Klant er de minste hinder van ondervindt, echter kan dit niet gegarandeerd worden. Yolino Hosting kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gemiste inkomsten van de Klant op tijden van onderhoud.
9.5 Yolino Hosting is met het oog gericht op behoud en/of verbeteringen van kwaliteit en/of de veiligheid van de Dienst gerechtigd haar materiaal en haar dienstverlening aan te passen. Hieronder vallen openingstijden en de software samenstelling van de servers van Yolino Hosting.

10 Verplichtingen van de Klant:
10.1 De Klant is verplicht gebruik te maken van de afgenomen Dienst conform de wet en eventuele regelgeving van toepassing op de afgenomen Dienst.
10.2 De Klant zal de afgenomen Dienst alleen gebruiken in overeenstemming met de door Yolino Hosting opgelegde regels, instructies en beperkingen. De Klant zal nooit en te nimmer de privacy van derden schenden, zich discriminerend uitlaten over derden en het schaden van de openbare orden In het bijzonder zal de Klant:

10.3 De Klant is verplicht op de geleverde de Dienst op een dusdanige manier te gebruiken welke de werking van de servers van Yolino Hosting niet belemmerd en de levering van de Dienst aan andere Klanten.
10.4 De Klant is verplicht om door Yolino Hosting verstrekte aanmeldingsformulieren volledig en correct in te vullen. Onjuiste en onvolledige aanmeldingsformulieren worden niet in behandeling genomen.
10.5 Indien Yolino Hosting op de gehuurde ruimte van de Klant data aantreft welke in strijd is met de Algemene Voorwaarden behoud Yolino Hosting zich het recht deze zonder enig overleg te verwijderen en hier eventuele overheidsinstanties hierover in te lichten.
10.6 Yolino Hosting houdt zich het recht voor om aan Klant de toegang tot de Dienst te ontzeggen indien Klant in strijd handelt met de voorgaande artikelen en de nog te volgen artikelen van deze Algemene Voorwaarden.
10.7 Yolino Hosting zal wegens weigering van de toegang tot de Dienst op grond van dit artikel 10 nimmer tot enige schadevergoeding verplicht zijn. Klant vrijwaart Yolino Hosting voor alle aanspraken van derden met het oog op dit artikel.

11 Aanvraag domeinnamen:
11.1 Yolino Hosting bemiddeld alleen bij het registreren van een domeinnaam voor de Klant en zal de aanvraag voor het betreffende domein deponeren bij de verantwoordelijke instantie. Indien de verantwoordelijke instantie de aanvraag niet honoreren kan Yolino Hosting hiervoor nimmer voor aansprakelijk worden gesteld.
11.2 Indien een aangevraagd domeinnaam door Klant niet meer beschikbaar is op het moment dat Yolino Hosting de aanvraag indiend bij de des betreffende instantie en deze wel beschikbaar was op het moment dat de Klant de aanvraag indiende bij Yolino Hosting kan Yolino Hosting op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het niet kunnen registeren van een domeinnaam.
11.3 Registratie van de domeinnaam vindt plaats op naam van Klant. Klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Klant vrijwaart Yolino Hosting tegen iedere aanspraak van derden in verband met de registratie en het gebruik van de domeinnaam.

12 Aansprakelijkheid Yolino Hosting:
12.1 Yolino Hosting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en of beschadiging van enige data van de Klant welke bij onderhoud en/of een storing optraden. Klant vrijwaart Yolino Hosting dan ook van elke manier van aansprakelijkheid.
12.2 Yolino Hosting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gemiste inkomsten door enige downtime van de servers en of onderhoud hieraan. Klant vrijwaart Yolino Hosting dan ook van enige aansprakelijkheid.

14 Geheimhouding en gegevensverwerking:
14.1 Zowel Klant als Yolino Hosting zullen alle vertrouwelijke informatie welke zij uitwisselen strikt geheim houden en deze niet verstrekken aan derden.
14.2 De Klant geeft Yolino Hosting hierbij uitdrukkelijk toestemming de door hem verstrekte persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van en op te nemen in een databestand die Yolino Hosting aanlegt in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen opgeslagen en beheerd.
14.3 De Klant stemt ermee in dat zijn persoonsgegevens, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen, worden verwerkt voor marktonderzoek en direct marketing ten behoeve van Diensten van Yolino Hosting. Indien Klant bezwaar heeft tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens of een eerder verleende instemming wil intrekken, kan hij dat te allen tijde schriftelijk aan Yolino Hosting kenbaar maken.
14.4 De Klant kan te allen tijde inzage verzoeken in de gegevens die over hem in het databestand van Yolino Hosting zijn opgeslagen.
14.5 Yolino Hosting spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen voorzien in, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.

15 Overmacht:
15.1 Geen van beide partijen kan aansprakelijk worden gesteld, voor enige aansprakelijkheid indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht valt: storingen in het datacenter van Yolino Hosting, kabelbreuken in de verbindingen daarnaartoe of daarbinnen, brand, waterschade, aardbevingen, diefstal, telefonische storingen en storingen aan de apparatuur van Yolino Hosting.

16 Diversen:
16.1 De Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de website van Yolino Hosting (http://hosting.yolino.nl/voorwaarden.html) en van daar op te halen. Tevens worden deze op verzoek kosteloos toegezonden.Alle facturen zullen door Klant worden betaald in overeenstemming met de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal de Klant binnen een termijn van 14 dagen na de factuurdatum betalen.